Welcome to YY-Sales  - A Gift from the Heart!

Yigal Ya'akobi - Site Owner
יגאל יעקובי - בעל האתר
As you probably understand from the picture I am not a regular business owner, my name is Yigal Ya'akobi and I am a handicap and ventilated person with a severe physical disability, and a voice that is not completely clear. This is true, but my soul, which has no disabilities at all, strives to create and do unique things, such as this initiative, to open a completely independent sales site that will also serve as a livelihood for me and also will be special for you. You are invited to be part of the initiative and purchase your product on this special site!
I love making people happy! What about you? Yeah, I'm sure you do too!
So? let us join forces and send A GIFT FROM THE HEART to make someone HAPPY!

New Products
YY-Sales עוברת למתכונת בין לאומית ומתוך כך משנה שפה ומטבע!
המוצרים בעברית נשארים עדיין על כנם באותו המחיר אך בשינוי מטבע!
מבוא

1. אתר זה משמש כחנות למסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות, קבוצתיות ופומביות.

2. במכירות המוצעות רשאים להשתתף בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל וכתובת מגורים ישראלית תקינה ואמיתית, אשר קיים ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. רוכש אשר כרטיס האשראי שברשותו אינו בבעלותו לא יוכל לרכוש באתר זה.

3. תנאי מוקדם לזכייתו של משתתף במכירה ולביצוע עסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה, ללא תנאי זה לא תתקיים עסקה.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זו, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב לכל דבר ועניין בינך לבין החנות.

5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

6. גלישה בחנות ו/או רכישה ו/או שימוש בשירות המוצע בו למכירה, מהווה את הסכמתך לקבל את תנאי התקנון ולנהוג על פיו, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

7. קיים איסור מפורש על כל גורם מטעם החנות ו/או מי מטעמה, לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף במישרין או בעקיפין במכירות המוצעות באתר.

8. YY-Sales שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת שתחפוץ על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

9. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בו משום כוונה לפגוע במין השני.

כללי

1. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית, אך יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי בכל קישורית (LINK) יעבור הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

2. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

3. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, אחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

4. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

5. אייקונים (ICONS) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה, ואין להעתיקם או להשתמש בהם בשום צורה או אופן.

6. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

7. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

9. נפלה טעות במחיר המוצר, יימסר על כך ללקוח, על מנת לקבל את החלטתו באם להמשיך בעסקה או לא, הסכמה על ידו להמשך העסקה תימסר בכתב בדואר אלקטרוני לשם התיעוד.

10. קרה המקרה ומוצר שנרכש אינו קיים במלאי החנות ו/או במלאי הספק, יוצע לרוכש תחליף דומה בשווי דומה, במידה ויסכים לתחליף תימסר על ידו הודעה בכתב בדואר אלקטרוני לשם התיעוד, במידה ולא יסכים לקבל תחליף ו/או לבטל את העסקה, לא יחויב בדבר ו/או יוחזר לו כספו והיה וחויב.

11. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות.


אודות המכירות

1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , והיבואנים בישראל .

2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר יוצג "דף מכירה" , דף המכירה יכלול את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, את דגם המוצר, תיאור מפורט של המוצר, פרטי האחריות של המוצר, זמן אספקת המוצר, את מחיר המוצר או השירות המוצע למכירה באתר (לעיתים יוצג אף מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהיבואן) ואת תנאי התשלום עבור אותו מוצר.


שיטות המכירה בחנות

מכירה רגילה: במכירה רגילה יוצעו למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך מכירה רגילה יתבצע בתנאים כדלקמן:

1. החנות תציג את רשימת המוצרים כולל מחיר קבוע מראש ופרטים אודות המוצרים או השירות המוצע למכירה, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לרכוש מוצרים באמצעות האתר ע"י הרשמה לאתר ורישום פרטיו האישיים המדויקים לרבות פרטי כרטיס האשראי.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בזמינות המוצר במלאי החנות ו/או הספק בעת השלמת הליך המכירה.

מכירה קבוצתית: מוצרים נבחרים במחיר אטרקטיבי, המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי וכולל מע"מ ומבוסס על כך שכל הכמות המוצעת תימכר עד סופה. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר סיום המכירה בזמן שייקבע מראש על-ידי מנהלי החנות. במידה ולא תימכר כל הכמות המוצעת, רשאים מנהלי החנות לבטל את המכירה ו/או לקיימה מחדש. לקוחות שכבר נרשמו למכירה לא יחויבו ויוכלו להשתתף בכירה המחודשת אם תתקיים.


אופן ההשתתפות במכירות

1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכדו'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים אמיתיים ומדויקים ומילוי טופס ההזמנה בשלמותו.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות אימות של פרטי כרטיס האשראי ואישור ע"י חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה, רק לאחר האימות ואישור ביצוע העסקה תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה ותתבצע העסקה.

4. יש לציין כי YY-Sales שומרת לעצמה את הזכות לשימוש בשירות "עסקה בטוחה" אשר ניתן לה על-ידי חברות האשראי. במסגרת השירות הנ"ל תיצור חברת האשראי קשר עם הלקוח, בעל כרטיס האשראי, לוודא את אמיתות העסקה. מוסכם כי הלקוח לא יבוא בטענה אודות השימוש בשירות הנ"ל.

5. לאחר אישור העסקה , תירשם המכירה, תוך 24 שעות, במחשבי החנות והלקוח יוכל לראות את פרטי העסקה מוצגת בדף "כרטיס לקוח" שלו בחנות.

6. חיוב מבצע הפעולה (הלקוח) בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, השייך לו בלבד, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה מוסמכת לנכונות הפעולות.

8. רישום והגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברת האשראי. במקרה האמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה ע"י חברת האשראי תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .

10. בעלי חנויות, בתי העסק ומפעיליהם (להלן: " הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, תעודת אחריות, זמן אספקה וכדו'.

11. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.


אמצעי תשלום אפשריים

1. תשלום בכרטיס אשראי על-ידי סליקה מאובטחת של "פייפאל" החברה המובילה בעולם בתחום התשלומים המקוונים! כפתור תשלום פייפאל יופיע בדף עגלת הקניות ולחיצה עליו תוביל לדף מאובטח שם ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי ללא הרשמה ל"פייפאל" ובאופן מאובטח ואנונימי.

2. תשלום באמצעות PayPal - אפשרות הניתנת לכל חברי "פייפאל" באמצעות כפתור פייפאל בדף עגלת הקניות. זמן האספקה יחושב מרגע אישור התשלום ע"י PayPal.

3. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית או צ'ק, במקרה זה יגבה הסכום כולו, כולל סכום המשלוח, בתשלום אחד. כמו כן, לא יחושב זמן האספקה אלא מעת אישור ההפקדה ע"י הבנק. (לא ניתן לשלם בשיטה זו לעת עתה)

3.1 תהליך בעת תשלום באמצעות העברה בנקאית יתבצע כדלקמן: הלקוח יזמין את המוצר מהאתר בשיטה הרגילה ויציין בהערות כי הוא מעוניין לשלם באמצעות העברה בנקאית, לאחר מכן תיצור איתו החנות קשר ותיידע אותו באם קיים המוצר במלאי החנות או הספק, במידה והמוצר קיים תיעשה ההעברה ולאחר אישור ההפקדה בבנק ישלח המוצר אל הלקוח.

4. תשלום באמצעות וואלהPay - בכל דף מוצר תינתן האפשרות לבצע הזמנות באמצעות דף המוצר המוצג בוואלהBuy וע"י כך להשתמש בשיטת התשלומים הנוחה והפשוטה של וואלהPay. (שיטה זו אינה קיימת לרגע זה)

5. תשלום במזומן אשר יועבר ישירות לידי השליח בעת קבלת המוצר.


ביטול עסקה

1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה ולפני מועד סגירתה .

2. ככלל רשאי הלקוח לבטל את עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק(

3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

4. במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח יחויב הלקוח בשיעור של 5% מסכום העסקה, אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק .

5. באם סופק המוצר ללקוח, חלה עליו חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

6.1. כמו כן להוי יהיה ידוע כי במידה ולאחר הזמנתו החליט הלקוח להחליף את המוצר במוצר אחר, יבצע הלקוח רכישה מחודשת של המוצר האחר ודמי הטיפול והמשלוח המיוחסים להזמנתו הקודמת יתווספו לסכום המוצר המוחלף.

7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש. במידה ולא עמד הלקוח בתנאים המקובלים להחזרת המוצרים רשאית החנות לסרב לקבל את המוצר ואף לא לזכותו עבור המוצרים שהוחזרו.

8. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
ב. אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
ג. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
ד. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
ה. במידה והעברה בנקאית כשלה או הצ'ק שהופקד הוחזר ו/או אינו קביל.

9. והיה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך ו/או לבטל את המכירה. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

10. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

11. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או לכתובת הדואר אלקטרוני אשר צוינו בדף ההרשמה, ו/או תצוין בסטטוס ההזמנה באתר עצמו.


אופן אספקת המוצרים

בכל עמוד מכירה יוצגו אופן וזמן אספקת המוצר המוצג. אספקת המוצרים ע"י YY-Sales תיעשה באופן הבא:
איסוף עצמי - אפשרות זו תצויין בעמוד ההזמנה ותאפשר ללקוח לבחור אם ברצונו באיסוף עצמי. נציג מטעם החנות ייצור קשר לתיאום ההגעה של הלקוח. (כחנות אינטרנטית אפשרות זו אינה קיימת).
אספקה רגילה באמצעות דואר ישראל או שליח עד הבית, תוך מספר ימי העסקים אשר יצוינו בדף המוצר. דמי טיפול ומשלוח לא ייגבו באופן אספקה זה אלא במקרים מסוימים אשר בהם תראה החנות לנכון כי יש לגבות דמי טיפול ומשלוח ותציין זאת בדף המוצר.
אספקה מהירה עד הבית תוך 2 עד 5 ימי עסקים. אופן אספקה זה יינתן כבחירה ויצוין בדף המוצר. דמי הטיפול והמשלוח יצוינו בדף המוצר וייגבו ע"י החנות כתוספת למחיר המוצר.
משלוח אקספרס עד הבית, תוך 24 עד 48 שעות, אשר יינתן במקרים מסוימים ועל פי יכולת החנות ויינתן כבחירה בדף המוצר. דמי הטיפול והמשלוח יצוינו בדף המוצר וייגבו על ידי החנות כתוספת למחיר המוצר.

אודות אספקת המוצרים

1. החנות תדאג לספק את המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

3. על בעל כרטיס האשראי להיות נוכח בעת מסירת המוצר ולהציג תעודה מזהה ואת כרטיס האשראי אחרת לא יועבר המוצר לידו. במידה ובעל הכרטיס לא יהיה נוכח ו/או יסרב לאמת את זהותו ייגבו ממנו דמי המשלוח ע"י השליח והמוצר יוחזר לחנות.

4. ברור לכל כי במידה והלקוח ישלם באמצעות העברה בנקאית ו/או צ'ק לא תיתכן אספקה במשלוח אקספרס גם אם תוצע האפשרות לכך בדף המכירה.

5. במידה ולאחר ההזמנה באמצעות משלוח מהיר לא יהיה ניתן, מכל סיבה שהיא, לספק את המוצר בזמן האספקה הנקוב, יסופק המוצר במשלוח רגיל ודמי המשלוח המהיר יקוזזו מסכום ההזמנה באופן אוטומטי. הודעה על כך תימסר ללקוח.

6. במקרה חריג ומסיבה כל שהיא לא יהיה ניתן לספק מוצר בזמן האספקה הרגיל הנקוב בדף המוצר, ישתנה זה אוטומטית לזמן אספקה אחר מעט ארוך יותר. לדוגמא באם זמן האספקה הנקוב הנו 7 ימי עסקים ישתנה הזמן אוטומטית ל-10 ימי עסקים.

7. נפלה שגיאה בזמן האספקה ישונה זה לזמן האספקה הנכון והחנות תיידע את הלקוח.

8. בהזמנה אשר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי יחושבו ימי העסקים מרגע אישור העסקה על ידי חברת האשראי. עיכוב באישור העסקה עלול להביא גם לעיכוב בימי העסקים הנקובים לאספקת המוצר. (ראה סעיף 7 בנושא עיכוב בביצוע אספקה).

9. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. ימי חול המועד יחושבו כחצאי ימי עבודה.

10. הזמנה אשר בוצעה באתר לאחר השעה 14:00 אחר הצהריים תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים הבא, לדוגמא: הזמנה שבוצעה ביום רביעי בשעה 14:10 תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום חמישי למחרת, הזמנה שבוצעה ביום חמישי בשעה 14:10 תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום ראשון שאחריו.

11. שירות שליחים ואספקה מהירה לישובים מעבר לקו הירוק אינה אפשרית, זאת עקב מדיניות של חברות השילוח.

YY-Sales לא תהיה אחראית לאיחור או עיכוב בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

2. שביתת ספקי השירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

3. עיכוב או איחר ביציאת המוצר ממחסני הספק ו/או עיכוב או איחור בשליחת המוצר אל החנות ע"י הספק ו/או עיכוב או איחור באספקה לאחר שהמוצר יצא מידיה של החנות ויימצא באחריות חברת המשלוחים.

4. כל סיבה שאינה בשליטת החנות.

5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

6. בעת שילוח לישובים מעבר לקו הירוק חלה על הלקוח הידיעה כי עקב מדיניות חברות השילוח, לא ניתנת אפשרות לאספקה מהירה או לשירות שליחים, זאת גם אם יצוין אחרת בדף המוצר, וכן, ייתכנו עיכובים בזמן האספקה הרגיל, שלא בשליטת החנות.


דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .


שירות לקוחות ואחריות

1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגי המכירות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני: yy_for_you@yy-sales.co.il
2. המוצרים הנמכרים בחנות זו הנם מוצרים המסופקים ע"י יבואן ו/או ספק, אשר הם גם נותני האחריות, ולכן, בכל שירות נצרך ו/או טיפול ו/או אחריות למוצר יעמוד הלקוח מול נותני האחריות. ראוי לציין כי שימוש נכון במוצר על פי הוראות היצרן הינו תנאי מוקדם ליישום האחריות.
3. והיה וקיבל הלקוח מוצר פגום, יודיע מיד לחנות והמוצר יוחלף על ידנו באישור עם הספק. במידה וחלה תקלה במוצר לפני תום 14 ימים מיום קבלתו על-ידי הלקוח יש להודיע לחנות אודות התקלה ונטפל בעניין.

4. לידיעתך, ניתן להחזיר את המוצר תוך 14 ימים מיום קבלתו, כשהוא ארוז באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש. החנות מתחייבת להחזיר ללקוח את כספו בניקוי 5 אחוז מסכום הקנייה או 100 שקלים, על-פי הנמוך מביניהם.
** דמי המשלוח אשר נגבו לא יוחזרו.
** הלקוח ישלח את המוצר למחסני החנות על חשבונו.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL.

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול
האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
x

#{title}

#{text}

#{price}